Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа

Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа

Книгата „Второто поколение зографи от Самоковската живописна школае научна монография, посветена на трима  зографи, останали в сянката на най-популярния от тази школа – Захарий Зограф. В книгата се представя изчерпателно тяхното творчество – икони и стенописи. Анализите и изводите се основават на богат визуален материал. Изследването е незаменимо и с това, че съдържа информация за вече несъществуващи паметници на иконописта и стенописта, за настоящото състояние на паметници на културата, които в близко бъдеще, могат безвъзвратно да изчезнат.  Изследването ще бъде полезно и за историците на изкуството от балканските страни, където са съхранени творби на българските зографи.

Авторът на книгата Елена Генова е професор в Института за изследване на изкуствата при БАН. Завършила е специалност изкуствознание в Националната художествена академия в София. Защитава докторска  дисертация на тема „Развитие на църковната миниатюрна дърворезба в българските земи през ХVІ-ХІХ век” (1994). Занимава се с проучване на българското и балканското изкуство, свързано с християнската Църква от периода на османската власт – църковната утвар и литургичните тъкани и одежди; иконографията от периода на Възраждането; изследва въпросите на културните взаимодействия и влияния в Европа и православните народи.

Автор е на книгите: Миниатюрната дърворезба от ХVІІ-ХІХ век (1986), Рилският манастир (в колектив, 2000), Наръчник за православно храмово строителство (в колектив, 2002), Църковните приложни изкуства от ХV-ХІХ век в България (2004), Корпус на стенописите в България (в колектив, 2006), Гръцки зографи в България след 1453 ( в колектив, 2008).

 


+359 2 9871655 omophor@gmail.com
В работни дни
от 10.00 до 18.00 ч.