Image Alt

„Отвъд тези хоризонти“

05 февруари
„Отвъд тези хоризонти“
Къща за птици
Пламен Сивов
свободен достъп

Какво ни е известно за двойнствената природа на светлината? Къде се зараждат първоначалата на квантовата теория? Кои са рисковете от злоупотреба с нейните понятия? Какво представлява светът като суперпозиция? Способни ли сме да се докоснем до реалността отвъд човешката логика? Съществуват ли пресечни точки между духовното и интелектуалното съзерцание?

В разговор за паралелите между „парадоксалността“ на Творението и вярата, за устройството на света и Божия промисъл, Пламен Сивов, директор на фондация „Покров Богородичен“, и доц. д-р Тодор Велчев, преводач на изданието, представят книгата на о. Джон Брек „Отвъд тези хоризонти. Квантовата теория и християнската вяра“ – едно от последните заглавия на издателство „Омофор“.

О. Джон Брек не се опитва да изведе богословски положения от наблюдението на света, а по-скоро търси аналогии в концепциите на квантовата теория и християнското учение. В крайна сметка познанието в някаква дълбока своя същност е едно, въпреки че ние го делим на научно, богословско., хуманитарно и т.н. Светът е един дом Божий и това, което го споява е Христос.

Доц. д-р Тодор Велчев

Доц. д-р Тодор Велчев е астрофизик, преподавател в Катедра Астрономия на Физическия факултет в СУ „Св. Климент Охридски“.  Ро­ден е през 1968 г. в ате­ис­тич­но се­мей­ство. През 1990 г. при­ема хри­с­ти­ян­ската вяра, след самостоятелно изминат духовен път. През 1994 г. за­вър­шва фи­зи­ка в Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­рид­ски“. Като преподавател е изнасял множество лекции и беседи, и е участвал в публични дискусии, представящи християнския възглед по редица въпроси от областта на науката, културата и обществения живот. Съосновател е на сдружението за християнска апологетика ХАРТА (2003 г.) и автор на публикации в електронното списание harta-bg.info. Научните му интереси са в областта на: Обща структура на молекулярните облаци: индикатори; Области на звездообразуване в нашата Галактика; Образувания в молекулярните облаци: сгъстявания и ядра; Моделиране на физиката и еволюцията на молекулярните облаци; Теория на звездообразуването: начална функция на звездните маси; Групировки на млади звезди.

Тази книга повдига въпроса за отношението между Реалността и християнското разбиране за Бога. Написана под формата на достъпен разказ, тя започва с преглед на квантовата теория за лаици, като проследява развитието ѝ от началото на XX век насетне. Постепенно ще положим основата за изследване на отношението между квантовата механика и някои ключови аспекти на традиционното християнско учение. Целта ни е да покажем ясно, че обичайното ни схващане за Бога и света е просто незадоволително. С помощта на прозрения, почерпани от квантовата теория, ние вече сме в състояние да видим, че творението е по-сложно, по-прекрасно и в по-сложна взаимовръзка, отколкото нашите предци изобщо биха могли да си представят.

Разтълкувана правилно, квантовата теория ни предлага неоценимо проникновение при усилията ни да проникнем отвъд емпиричните хоризонти на света, в който живеем. Тя носи нов поглед върху духовното значение на Цялото, от непредставимо малките квантови явления до огромните купове от галактики на една вечно разширяваща се Вселена. Чрез нея получаваме скъпоценно прозрение относно тайната на съзнанието, присъщо на Бога и на човешката личност. Това ни прави способни да възприемаме и оценяваме източника, величието и смисъла на цялата сътворена Реалност – така, както никой не би могъл преди началото на XX век.

О. Джон Брек

 

О. Джон Брек (р. 1939 г.) е богослов, свещеник на Американската православна църква. Преподавател по етика, биоетика, библейска екзегеза и патристика в Православния богословски институт „Св. Сергий“ в Париж и в Православната богословска семинария „Св. Владимир“ в Крестуд, щата Ню Йорк. Богословското си образование получава в университетите в Йейл (1965) и Хайделберг (1972). Научните му трудове са в областта на Новия Завет, етиката и биоетиката. На българския читател е познат с книгите „Свещения дар на живота“ („Омофор“, 2002) и „С нас е Бог. Въпроси на християнския живот и вяра“ („Омофор“, 2017). „Отвъд тези хоризонти. Квантовата теория и християнската вяра“ е третата му книга на български език.

Подробности за събитието

Дата 05 февруари 2023.
Час
Място Къща за птици
Модератор Пламен Сивов