Книжарница

Към протестантите за Православието

Original price was: 14.00лв..Current price is: 11.20лв..

Изчерпан

Описание

Мо­жеш да из­не­сеш Биб­ли­я­та от Цър­к­ва­та. Мо­жеш да из­не­сеш уче­ние. Но не мо­жеш да из­не­сеш Ча­ша­та Хрис­то­ва. И за­то­ва не мо­же да има self-made-Church, са­моп­ро­из­ве­ла се цър­к­ва, ко­я­то ен­ту­си­ас­ти из­г­раж­дат от ис­то­ри­чес­ка­та и он­то­ло­ги­чес­ка пус­то­та. „За­що­то един хляб, ед­но тя­ло сме ние мно­го­то, по­не­же всич­ки се при­час­тя­ва­ме от един хляб” (1 Кор. 10:17)

И та­ка, на­ис­ти­на ли Пра­вос­ла­ви­е­то е по-ло­шо от про­тес­тан­тс­т­во­то? На­ис­ти­на ли Пра­вос­ла­ви­е­то се кре­пи са­мо на инер­ци­я­та на тра­ди­ци­я­та и са­мò не осъз­на­ва жи­во­та си и прак­ти­ка­та си? На­ис­ти­на ли пра­вос­лав­ни­те (как­то каз­ват про­тес­тан­ти­те) са­мо це­лу­ват Еван­ге­ли­е­то, а не го че­тат? За да мо­же чо­век дейс­т­вител­но да напра­ви сво­бо­ден из­бор, той тряб­ва да поз­на­ва не са­мо кри­ти­ка­та сре­щу Пра­вос­ла­ви­е­то (от тол­с­то­ев­ци­те и рьо­ри­хов­ци­те до пет­де­сет­ни­ци­те), но и да обос­но­ве чрез пра­вос­лав­на ми­съл (да, ми­съл, мис­ле­не, а не „тра­ди­ция”) осо­бе­нос­ти­те на пра­вос­лав­но­то све­то­у­се­ща­не и прак­ти­ка. Впро­чем в та­зи кни­га не се кри­ти­ку­ва про­тес­тан­т­с­т­во­то. Тя е прос­то за­щи­та и обяс­не­ние на Пра­вос­ла­ви­е­то.

Издателство Омофор

Допълнителна информация

Тегло 0.305 кг
Издател

Автор

Корици

Меки

Формат

21/14

ISBN

954-9700-13-5

Страници

252

Година на издаване

2021

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Към протестантите за Православието“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × 1 =